[:en]What petrol to use in a classic car?[:nl]Welke benzine moet ik tanken voor mijn oldtimer?[:]

[:en]Which petrol should I use in my classic car? Customers regularly ask us for advise on the best fuel for their classic car. Because the answer is longer than the question, we wanted to share this information with other classic car enthusiasts.

Many older gasoline engines have been developed to run on leaded petrol with a high octane content. Fortunately (for environmental reasons and public health) this fuel is no longer available. Classic car owners should therefore look for alternatives. In this post we treat the most common fuels: Euro 95, Super 98 and E10 gasoline. We also deal with the use of lead replacements, high octane petrol and driving on LPG.

 

Euro 95 or Super 98?

As a rule of thumb, engines with higher compression need a higher octane gasoline than engines with lower compression. The higher the octane content, the lower the chance of pinging or detonation. Pinging is the spontaneous ignition of the air-fuel mixture, beyond the time of ignition. This creates opposing forces in the combustion chamber, which translate into an irregular course and a beating or pounding sound. That this is not good for the engine may be clear; It can cause serious engine damage.

The choice for Euro 95 or Super 98 is open for discussion. Many classic british cars run well on 95, provided the ignition is well adjusted. Generally, this should be somewhat later for E95, so that no spontaneous combustion occurs (too close to the top dead center). Especially for engines with a little lower compression, Euro 95 is perfectly suitable. This includes sedans, but also sports cars that were delivered to the American market in the 1970s with a somewhat lower compression (MGB, TR6). The sportier driver will benefit more from the highest possible octane content. Tuned engines with faster camshafts run better and last longer with 98.

 

E10 gasoline (ethanol)

For many classic cars, ordinary Euro 95 is more than sufficient. It is important however, to ensure that not too much ethanol has been added. For example, E10 gasoline (with 10% ethanol) is absolutely out of the question. Many soft parts in the fuel system (rubber hoses, diaphragms in fuel pump or carburettor, cork, zinc) are affected. Also, old petrol residue can dissolve in E10, resulting in concentration of pollution elsewhere. Also, ethanol (a type of alcohol) attracts water. This can lead to moisture and thus corrosion in the tank, especially during a longer period of storage. For example, Euro 95 often contains 5% ethanol. Therefore, if your classic is not used for a while, it is advisable to refuel a premium gasoline with the lowest possible alcohol content (Super 98, V-Power, Excellium, etc.).

(many types of wear parts for the fuel system of Triumph and MG sports cars can be ordered in our webshop)

Some suppliers are offering additives for E10, specially designed to counteract the harmful effects on our classics. We have no experience with these products and cannot say what the long-term effects are.

Lead substitute

Adding a lead substitute only makes sense if the cylinder head has not yet been rebuilt to unleaded specification. The lead substitute ensures protection of softer valve seats. Without the additive, they will wear faster, which can lead to compression and power loss. We supply a Castrol lead substitute, available in our webshop.

 

High octane petrol

Some filling stations in Germany offer 102 grade petrol. In the Netherlands, this grade is offered by Firestone, under the brand name Competition 102. Although for most cars the benefits will be hard to notice, it is good to know that no ethanol has been added to this high octane petrol.

 

LPG

Personally, I think gas is great for cooking, but I would never want it in my car. Typically, our classics are not driven enough to compensate for the higher costs of installation and maintenance. In addition, I'm an originality freak that does not like to drill holes where they do not belong. Treat your car with respect and leave the LPG installation out.

 

Always store with a full tank

This prevents condensation and rust on the inside of the tank. Is the car being stored for a long time? Keep in mind that the average Euro 95 petrol is outdated after about 6 months. In that case, it is better to refuel a premium petrol. After prolonged storage, always check the petrol hoses under the car and in the engine compartment and replace the fuel filter regularly.

 

 [:nl]Welke benzine moet ik tanken voor mijn oldtimer? Regelmatig vragen klanten ons om advies over de beste brandstof voor hun klassieker. Omdat het antwoord wat langer duurt dan de vraag wilden we deze informatie delen met andere oldtimerbezitters.

Veel oudere benzinemotoren zijn ontwikkeld om te lopen op loodhoudende benzine met een hoog octaangehalte. Gelukkig (voor milieu en volksgezondheid) is deze brandstof lang geleden uit de handel genomen. Oldtimerbezitters moeten dus op zoek naar alternatieven. Hieronder behandelen we de meest voorkomende brandstoffen: Euro 95, Super 98 en E10 benzine. Ook gaan we in op het gebruik van loodvervanger, hoog octaan benzine en het rijden op LPG.

Euro 95 of Super 98?

Voor het octaangehalte geldt (kort door de bocht) dat motoren met een hogere compressie behoefte hebben aan een benzine met een hoger octaangehalte. Hoe hoger het octaangehalte des te hoger de klopvastheid en des te lager de kans op 'pingelen'. Pingelen is het spontaan ontbranden van het lucht-brandstofmengsel, buiten het tijdstip van ontsteking. Hierdoor ontstaan tegengestelde krachten in de verbrandingskamer, wat zich vertaalt in een onregelmatige loop en een kloppend of pingelend geluid. Dat dit niet goed is voor de motor moge duidelijk zijn; het kan leiden tot ernstige motorschade.

De keuze voor Euro 95 of Super 98 is open voor discussie. Veel klassieke engelse auto's lopen prima op 95, mits de ontsteking goed staat afgesteld. Doorgaans moet deze voor E95 iets later staan, zodat er geen spontane voorontbranding optreedt (te dicht bij het bovenste dode punt). Vooral voor motoren met een wat lagere compressie is Euro 95 zonder meer geschikt. Denk hierbij aan sedans, maar ook sportwagens die in de jaren '70 voor de amerikaanse markt geleverd zijn met een wat lagere compressie (MGB, TR6). De sportievere rijder zal meer baat hebben bij een zo hoog mogelijk octaangehalte. Motoren met een getunede kop met snellere nokkenas lopen beter en blijven langer heel met 98.

 

E10 benzine (ethanol)

Voor veel oldtimers is gewone Euro 95 een prima brandstof. Let wel op dat er niet teveel ethanol is toegevoegd. Zo is E10 benzine (met 10% ethanol) absoluut uit den boze. Veel zachte delen in het brandstofsysteem (rubber slangen, membramen in benzinepomp of carburateur, kurk, zink in bijvoorbeeld de vlotter) worden hierdoor aangetast. Ook kan oude benzine-aanslag oplossen in E10 benzine, met concentratie van vervuiling als gevolg. Ook trekt ethanol (een alcoholsoort) water aan. Dit kan bij langere opslag leiden tot vocht en dus corrosie in de tank. Ook treedt op den duur bacterievorming op, waarmee de kwaliteit van de brandstof achteruit gaat. Let op dat Euro 95 bijvoorbeeld ook vaak 5% ethanol bevat en dus eigenlijk E5 benzine is. Staat uw oldtimer dus langere tijd stil dan is het sowieso aan te raden om een premium benzine te tanken, met een zo laag mogelijk alcoholgehalte (Super 98, V-power, Excellium e.d.).

(veel voorkomende slijtagedelen voor het brandstofsysteem zijn te bestellen in onze webshop)

Er zijn leveranciers die additieven voor E10 aanbieden, speciaal ontwikkeld om de schadelijke effecten op oldtimers tegen te gaan. Wij hebben hiermee geen ervaring en kunnen dus niet zeggen wat de effecten zijn op langere termijn.

 

Loodvervanger

Het toevoegen van een loodvervanger heeft alleen zin als de cilinderkop nog niet loodvrij is gemaakt, bij motoren die ontwikkeld zijn voor loodhoudende benzine. De loodvervanger zorgt voor bescherming van zachtere klepzittingen. Zonder loodvervanger zullen deze sneller slijten, wat kan leiden tot compressie- en vermogensverlies. Wij leveren een loodvervanger van Castrol, te bestellen in de webshop.

 

Hoog octaan benzine

Bij veel duitse pompen is benzine met een octaangehalte van 102 verkrijgbaar. In Nederland wordt deze geleverd door Firezone, onder de merknaam Competition 102. De meeste klassiekers zullen hier ter voorkoming van pingelen geen of weinig baat bij hebben, maar het kan een geruststelling zijn dat er geen ethanol is toegevoegd.

 

LPG

Persoonlijk vind ik gas prima geschikt om te koken, maar zou ik het nooit in mijn auto willen. Doorgaans maken onze oldtimers niet genoeg kilometers om de hogere kosten van installatie, onderhoud en (wellicht) belasting te compenseren met een lagere prijs aan de pomp. Bovendien ben ik een originaliteitsfreak, die niet blij wordt van het boren van gaten waar deze niet horen. Niet doen dus.

 

Altijd stallen met volle tank

Dit voorkomt condensvorming en roest aan de binnenzijde van de tank. Staat de auto langere tijd stil? Houd er dan rekening mee dat de gemiddelde Euro 95 benzine na ca. 6 maanden verouderd. Het is in dat geval beter om een premiumbenzine te tanken. Controleer na langere stilstand ook altijd de benzineslangen onder de auto en in de motorruimte en vervang regelmatig het brandstoffilter.

 [:] Facebookpinterestlinkedinrssyoutubeinstagram