Sell your classic car

[:en]Are you thinking of selling your classic car? We can help you in two ways: by either outright purchase, or by taking it on consignment. In the latter case we act as an intermediary and sell the car on behalf of you, the owner.

1. Outright purchase

Dandy Classics regularly buys classic cars. Usually these are import cars from the USA, mostly in unrestored condition. We also sometimes buy interesting car classics in Europe. The advantage of direct purchase is that it is the quickest way to sell your car. The transaction will be finalised on a short term, after which the car will be picked up by us or a transportation partner. A disadvantage is that the sales price is lower than what can be achieved with consignment sales. Feel free to contact us to find out what is possible. Please bear in mind that we cannot make sensible offers on every car being offered to us.

 

2. Consignment sales

In the case of a consignment sale, the car remains in your possession, but it is being offered for sale by us and with us. You will therefore continue to bear the costs for insurance, maintenance and MOT inspection during the sales process. We make agreements in advance about the minimum sales proceeds, the condition in which the car is sold and any work that still has to be done. These agreements are recorded in a consignment agreement, which gives us half a year to find a suitable buyer. We expect that time to be necessary for most cars in order to achieve a realistic market price.

Our remuneration consists of a fixed fee of € 250 for research, photography, writing multilingual texts and advertising costs. In addition, we charge a commission for the actual sale of the car. This commission is a percentage of the sales price achieved. Together with you we determine the minimum net sales price on beforehand and during the consignment period we will keep you informed of relevant developments. Our tariff structure is therefore more transparent and ultimately cheaper for you than with dealers who claim to sell your car for free. We can do this through a no-nonsense approach, without an expensive showroom with sales personnel, but with focused attention for seriously interested potential buyers.

Curious about how this works? Read more about the sales process:

 

The delivery of the car

We expect the car to be delivered to us in showroom condition. This means that the car is clean and in good condition. Small defects or imperfections are not a problem, as long as we are transparent about this. Of course, we can give the car a professional detailing at an extra charge and update any overdue maintenance. Restoration projects or partly restored cars can also be offered in 'as is' condition.

[:nl]Bent u van plan om uw oldtimer te verkopen? Wij kunnen hiermee op 2 manieren helpen: door de auto direct zelf in te kopen, of door deze in consignatie te nemen. In het laatste geval treden wij op als bemiddelaar en verkopen we de auto in opdracht van u, de eigenaar.

1. Directe inkoop

Dandy Classics koopt regelmatig klassieke auto's in. Meestal gaat het hierbij om importauto's uit de VS, in nog niet gerestaureerde staat. Ook binnen Europa kopen wij soms voor ons interessante oldtimers in. Het voordeel van directe inkoop is dat de transactie direct wordt afgehandeld. U beschikt op korte termijn over uw geld en de auto wordt door ons opgehaald. Een nadeel is dat de opbrengst een stuk lager is dan wat met consignatieverkoop bereikt kan worden. Ook kan het voorkomen dat wij per definitie niet in uw type auto geïnteresseerd zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat er mogelijk is.

 

2. Consignatieverkoop

Bij consignatieverkoop blijft de auto in uw bezit, maar wordt deze door ons en bij ons te koop aangeboden. U blijft tijdens het verkoopproces dus de kosten dragen voor verzekering, onderhoud en APK keuring. Vooraf maken we afspraken over de minimale verkoopopbrengst, de staat waarin de auto verkocht wordt en eventuele werkzaamheden die nog moeten worden gedaan. Deze afspraken worden vastgelegd in een consignatieovereenkomst, waarmee u ons een half jaar de tijd geeft om een geschikte koper te vinden. Deze tijd verwachten wij zelf bij de meeste auto's nodig te hebben om een realistische marktprijs te kunnen behalen.

Onze vergoeding bestaat uit een vaste fee van € 250 voor onderzoek, fotografie, het schrijven van meertalige teksten en advertentiekosten. Daarnaast houden wij een commissie in bij daadwerkelijke verkoop van de auto. Deze commissie is een percentage van de bereikte verkoopprijs. Vooraf leggen we vast wat de minimale netto verkoopprijs wordt en tussentijds houden we u op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Onze tariefstructuur is hiermee transparanter en uiteindelijk voor u voordeliger dan bij handelaren die uw auto zogenaamd kostenloos verkopen. Dit kunnen we doen door een no-nonsense aanpak, zonder dure showroom met verkooppersoneel, maar met gerichte aandacht voor serieus geïnteresseerden.

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Lees meer over het verkoopproces:

Het aanleveren van de auto

Wij verwachten dat de auto bij ons in showroom staat wordt aangeleverd. Dit betekent dat de auto schoon is en in goed onderhouden conditie verkeert. Kleine gebreken of imperfecties zijn hierbij niet erg, zolang u en wij hier maar transparant over zijn. Uiteraard kunnen we tegen meerprijs de auto een professionele poetsbehandeling geven en eventueel achterstallig onderhoud bijwerken. Ook restauratieobjecten of deels gerestaureerde auto's kunnen we 'as is' aanbieden.

austin cooper in parts
1973 Jaguar E-type V12 2+2

[:en]Finding buyers

After an initial inspection and a short test drive, the car will be photographed, put on video and advertised. It will be covered on our website, social media channels and e-mail newsletter. In addition, we advertise on various channels, in various languages ​​and in a  number of countries. In this way we attract as large an audience as possible, which increases the sales opportunities.

 

The sale

Questions from interested parties are answered by telephone and by e-mail. Since a visit to our shop is only possible by appointment, we ensure that serious candidates will always get individual attention, whenever it suits their schedule. Under our guidance, the car can be test driven and inspected on our lift.

 

The finalisation

Upon reaching an agreement, the buyer must first pay us the full amount. Shortly afterwards the papers are put in order and we will proceed to pay out the now previous owner. The car is now ready to be picked up, or delivered to the buyer by one of our transport partners.

Would you like more information about selling your classic car on consignment? Feel free to contact us with any questions.

[:nl]Het vinden van kopers

Na kennismaking, aanlevering en een korte proefrit wordt de auto door ons gefotografeerd, op video gezet en geadverteerd. Deze komt o.a. op onze website en social media kanalen te staan en wordt verspreid in onze e-mail nieuwsbrief. Daarnaast adverteren wij op diverse kanalen, in diverse talen en in een groot aantal landen. Op deze manier trekken we een zo groot mogelijk publiek aan, wat de verkoopkansen vergroot.

De verkoop

Vragen van geïnteresseerden worden door ons telefonisch en per e-mail beantwoord. Aangezien bezoek bij ons alleen op afspraak mogelijk is zorgen we ervoor dat serieuze kandidaten altijd te woord gestaan worden, wanneer het voor hen het beste uitkomt. Onder onze begeleiding wordt er proefgereden en kan de auto worden geïnspecteerd op de hefbrug.

De afhandeling

Bij het bereiken van een overeenkomst dient de koper het volledige bedrag eerst aan ons te betalen. Kort hierna worden de papieren in orde gemaakt en zullen wij overgaan tot het betalen van de, nu voormalige, eigenaar. De auto is nu klaar om te worden opgehaald, of door één van onze transportpartners bij de koper te worden afgeleverd.

Wilt u meer informatie over het in opdracht laten verkopen van uw oldtimer? Neem contact met ons op.

[:en]Sell your classic car yourself

Of course you can also choose to sell your car by yourself. After all, we can not help everyone. Make sure to read our blog post with tips for succesfully selling your classic car.

[:nl]Zelf uw oldtimer verkopen

Natuurlijk kunt u ook ervoor kiezen om zelf uw auto te verkopen. We kunnen tenslotte niet iedereen helpen. Voor tips voor het zelf succesvol verkopen van uw oldtimer hebben we een blogbericht geschreven.

[:en]How to sell my classic car? [:nl]Hoe verkoop ik mijn oldtimer?

[:en]Tips for succesfully selling your classic by yourself.[:nl]10 tips voor de verkoop van je oldtimer.