Mercedes R107 Buyer’s Guide

[:nl]Waarop te letten bij de aanschaf van een Mercedes 450SL, 280SL, 380SL of 560SL? [:en]What to pay attention to when buying a Mercedes 450SL, 280SL, 380SL or 560SL?

[:nl]De Mercedes-Benz R107 SL-serie heeft als bijnaam ‘der Pantzerwagen’, de tank. Het plakken van dit label op een sportieve open tweezitter, destijds het meest frivole wat Das Haus te bieden had, is veelzeggend voor de legendarische kwaliteit. Helemaal omdat de letters SL staan voor Sport Leicht. Met een leeggewicht van meer dan 1500 kilo en een op comfort toegespitst rijgedrag is de R107 eerder een grand tourer dan een echte sportwagen. Geïntroduceerd in 1971 bleef de auto in productie tot het einde van de jaren ’80. Met  een onafgebroken productietijd van 18 jaar is dit de op één na langst geproduceerde Mercedes aller tijden. Onbetwiste nummer 1 is de G-klasse Geländewagen, die nog steeds in de prijslijsten staat.

Jarenlang gold de R107-serie als het ondergeschoven kindje van de Mercedes klassiekerscene. Zoals met zoveel oud-topklassers wordt het imago van een auto vaak gebaseerd op de luiden die ermee rondrijden vlak voordat de auto qua waarde op zijn dieptepunt zit. Of beter gezegd op het vooroordeel wat aan deze luiden kleeft. In het geval van de derde generatie SL waren dit vaker dan gemiddeld foute kerels met een gouden polshorloge, een flinke tas contant geld en een hoogblonde dame gekleed in panterprint. Niet bepaald de types waarmee de gemiddelde brave burgervader of -moeder zich wil associëren. Met het verstrijken van de tijd heeft de R107 SL gelukkig het foute imago afgeschud en wordt de wagen beoordeeld op zijn merites. Één bonk Duitse degelijkheid dus, verpakt in een chique jas met een sobere elegantie. Maar is de R107 na 40 jaar nog steeds zo onverwoestbaar als zijn imago? Nu de auto te boek staat als opkomende klassieker leggen we de meest populaire versies onder de loep.

[:en]The Mercedes-Benz R107 SL-series is nicknamed 'der Pantzerwagen', the tank. Sticking this label on a sporty open two-seater, at the time the most frivolous thing Das Haus had to offer, is telling for its legendary quality. Especially because the letters SL stand for Sport Light. With an empty weight of more than 1500 kilos and a driving behaviour geared towards comfort, the R107 is more of a grand tourer than a real sports car. Introduced in 1971, the car remained in production until the end of the 80s. With a continuous production time of 18 years this is the second longest produced Mercedes of all time. The undisputed number 1 is the G-Class Geländewagen, which is still on the price lists today.

For years, the R107 series was considered to be the unloved child of the Mercedes classic scene. As with so many old prestige class cars, the image of a car is often based on the kinds of people who drive around with it just before the car reaches its lowest point in value. Or rather, the prejudice that sticks to these people. With third generation SL's, these were more often than average moustached men wearing a golden wristwatch, accompanied by a substantial bag of cash and a blonde lady dressed in panther print. Not exactly the types the average god-fearing Mercedes owner wants to associate with. With the passing of time, the R107 SL has fortunately shaken off its moustachian image and the car is now being judged on its merits. One piece of German solidity, wrapped in a chic jacket with a sober elegance. But is the R107 still as indestructible as its legendary image after 40 years? Now that the car has come of age as an emerging classic, we take a closer look at the most popular versions.

[:nl]Mercedes 350SL en 450SL aankooptips [:en]Mercedes 350SL and 450SL purchase tips

[:nl]De 450SL is de laatste jaren op grote schaal ingevoerd vanuit de Verenigde Staten. Hier verkochten de grote achtcilinder tweezitters als warme broodjes, ondanks hun forse nieuwprijs. In de VS kwam de open Mercedes aanvankelijk als 350SL op de markt, maar de motor werd qua vermogen te licht bevonden. Al snel werd voor de Amerikaanse markt de cilinderinhoud vergroot naar 4,5 liter. Na een jaar werd ook de typeaanduiding gewijzigd naar 450SL. Aanvankelijk was de 350SL nog te bestellen met een handgeschakelde vierbak, maar al snel werd de veel populairdere automaat de enige leverbare transmissie. Een V8 SL met handbak is erg zeldzaam en dus ook gewild onder verzamelaars. De 450SL V8 motoren zijn door hun hoge koppel (286 – 325 Nm) heerlijk soepel en gedegen te rijden.

[:en]In recent years, the 450SL has been widely imported from the United States. Americans bought these large eight-cylinder two-seaters in great numbers, despite their substantial new price. In the US, the open Mercedes initially came on the market as 350SL, but the engine was considered to be too light in power. Soon the engine capacity for the American market was increased to 4.5 litres. After a year the type designation was also changed to 450SL. Initially the 350SL could still be ordered with a four-speed manual gearbox, but soon the much more popular automatic transmission became the only available transmission. A V8 SL with manual transmission is very rare and therefore also sought-after by collectors. The 450SL V8 engines are wonderfully smooth, credit to their high torque (286 - 325 Nm).

[:nl]Mercedes 380SL en 420SL [:en]Mercedes 380SL and 420SL

[:nl]De 380SL volgde de 450SL op in 1980. Voor de Amerikaanse markt was het vermogen drastisch gedaald, naar ca 155 pk en 260 Nm koppel. Het is hiermee de minst krachtige van de V8 R107 versies en daarmee ook de minst waardevolle. De bouwkwaliteit en betrouwbaarheid zijn echter wel weer flink verbeterd ten opzichte van de eerdere SL’s. Het zal dus makkelijker zijn om een goede 380SL te vinden. In 1985 werd de 380 opgevolgd door de 420SL, met een iets grotere en sterkere motor.

[:en]The 380SL succeeded the 450SL in 1980. For the American market the power was drastically reduced, to about 155 hp and 260 Nm of torque. This makes it the least powerful of the V8 R107 versions and therefore also the least valuable. However, the build quality and reliability improved considerably compared to the previous SL's. So it will be easier to find a good 380SL. In 1985 the 380 was succeeded by the 420SL, with a slightly larger and stronger engine.

[:nl]Mercedes 560SL en 500SL [:en]Mercedes 560SL and 500SL

[:nl]Alleen geleverd in de VS, Australië en Japan en voorzien van een monsterlijk grote 5,6 liter V8. Met 227 pk is deze auto minder snel dan zijn cilinderinhoud doet vermoeden. De vroegste 450SL’s (pre-emissie) komen met 225 pk aardig in de buurt. De Europese markten kregen een iets kleiner topmodel: de 500SL. Met 240 pk en meer dan 400 Nm koppel is dit de meest krachtige R107 Mercedes.

 

Mercedes 280SL en 300SL

 

De SL met 6 cilinder in lijn motor. Lichter en zuiniger dan de V8 versies en daarmee niet eens zo heel veel langzamer. Deze versies waren met name populair op de Europese markt. Door grijze import zijn er ook de nodige 280SL’s in de VS terecht gekomen. De laatste versie van de zescilinder is verreweg de meest populaire, niet in het minst vanwege de typenaam: 300SL.

 

Technische aandachtspunten

 

Over het algemeen staan Mercedessen uit deze bouwjaren als onverwoestbaar te boek. De jongste 107’s zijn inmiddels de 30 gepasseerd en de eerste versies naderen de leeftijd van 50 jaar. Logisch dus dat de tand des tijds voor de nodige problemen kan zorgen, zelfs bij keurig onderhouden exemplaren. Meestal betreft het hier de logische ouderdomskwaaltjes: lekkende pakkingen, keerringen en uitgedroogde slangen komen veel voor, zowel bij hoge als lage kilometerstanden. Voertuigen met lage kilometerstanden (langere periodes van stilstand) hebben regelmatig last van een vervuild injectiesysteem. In het ergste geval betekent dit dat de tank moet worden gereinigd, met vervanging van slangen, brandstoffilter, brandstofpomp, nieuwe of gereinigde injectoren en een revisie van de brandstofverdeler. Problemen uiten zich door slecht aanslaan, een onregelmatige motorloop en verkeerde brandstofdrukwaardes. Technische slijtagedelen zijn niet overdreven duur, hoewel het wegwerken van veel achterstallig onderhoud flink in de papieren kan lopen.

[:en]Only supplied in the US, Australia and Japan and equipped with a monstrously large 5.6 liter V8. With 227 hp this car is less quick than its displacement suggests. The earliest 450SL's (pre-emission) with 225 hp come very close. The European markets got a slightly smaller top model: the 500SL. With 240 hp and more than 400 Nm of torque, this is the most powerful R107 Mercedes.

 

Mercedes 280SL and 300SL

The R107 SL with 6 cylinder in-line engine. Lighter and more economical than the V8 versions and not so much slower. These versions were especially popular in European markets. Due to grey imports, a few 280SL's ended up in the US. The latest version of the six cylinder is by far the most popular, not in the least because of the legendary type name: 300SL.

Technical issues

Mercedesses from these years of construction are generally considered indestructible. The youngest 107's have passed the age of 30 and the first versions are approaching the age of 50. So it is logical that the ravages of time can cause a number of problems, even with well maintained examples. Usually these are common age-related problems: leaking gaskets, oil seals and dried out rubber hoses are common, both at high and low mileage. Vehicles with low mileage (longer periods of inactivity) regularly suffer from a clogged injection system. In the worst case this means that the tank must be cleaned, with replacement of hoses, fuel filter, fuel pump, new or cleaned injectors and a rebuild of the fuel distributor. Problems are manifested by poor starting, irregular idling and incorrect fuel pressure values. Technical wear and tear parts are not overly expensive, although the elimination of a lot of overdue maintenance can be very costly.

[:nl]Carrosserie inspectie [:en]Bodywork inspection

[:nl]Hoewel minder dramatisch dan veel auto’s uit de jaren ’70 en ’80 kunnen ook Mercedes SL’s flink roesten. Zwakke plekken zijn hierbij de voorschermen boven de koplampen en aan de onderzijde achter de wielen, dorpels en de achterschermen aan de onderzijde voor de wielen. Aan de onderzijde zijn vloerpanelen vaak doorgeroest, evenals de hoeken van de kofferbakbodem, delen van de chassisbalk en dwarsliggers en de kokers in de voorste wielkuipen. Reparatieplaatwerk is volop leverbaar, tegen redelijke prijzen.

 

[:en]Although less dramatic than many cars from the 70s and 80s, Mercedes SLs, expecially the early versions, can rust heavily. Weak spots are the front fenders above the headlights and on the ribbed underside behind the wheels, sills and the rear fenders on the underside in front of the wheels. Floor panels are other common areas for rust through damage, as are the corners of the boot floor, parts of the chassis beam and crossmembers and the boxed section in the front wheel arches. Repair panels are available in abundance, at reasonable prices. Welding skills and time are a must if you intend to fix a rusty SL.

[:nl]Interieur [:en]Interior

[:nl]Veel SL’s worden geïmporteerd uit de zonnige staten van de VS. Hoewel een droog klimaat goed is voor het koetswerk is het vaak desastreus voor het interieur. Typische SL kwaaltjes zijn gescheurde dashboards (waar overzetstukken voor te koop zijn), uitgedroogde en gescheurde stoelbekleding en uitgedroogde rubbers. Houd hier rekening mee in het aanschafbudget en bepaal of dit opweegt tegen de prijs van een auto met een interieur in goede staat.

[:en]Many SLs are imported from the sunshine states of the US. Although a dry climate is good for preserving the bodywork, it is often disastrous for the interior. Typical SL ailments are cracked dashboards (for which repair panels are available), dried out and torn seat upholstery and dried out rubbers. Keep this in mind in the purchase budget and determine whether this outweighs the price of a car with an interior in good condition.

[:nl]Zelf een Mercedes R107 SL restaureren? [:en]Restoring your own Mercedes R107 SL?

[:nl]Omdat de prijzen van de R107 de afgelopen jaren in de lift zitten kan het voor zelfsleutelaars interessant zijn om een restauratieobject te kopen. Het prijsverschil tussen projectauto’s en SL’s in perfecte staat wordt ieder jaar groter. Ben je niet van plan om in weekenden en avonden te werken aan een project dan is het verstandig om een zo goed mogelijke auto te kopen, zonder cosmetisch werk of achterstallig onderhoud. Wanneer dit werk uitbesteed moet worden overstijgen de kosten al gauw de waarde van de auto, iets waar de handige hobbyist geen last van heeft. Bij Dandy Classics importeren we regelmatig Mercedes SL’s uit de VS, zowel als restauratieproject als in rijklare staat. Bekijk het actuele aanbod hier.

[:en]Because prices of the R107 have been on the upswing in recent years, it can be interesting for enthusiasts to buy a restoration project. The price difference between project cars and SL's in perfect condition gets bigger every year. If you are not planning to work on a project during weekends and evenings, it is wise to buy the best possible car you can afford, without any cosmetic work or overdue maintenance. When this work has to be outsourced, the costs soon exceed the value of the car, something that does not bother the skilled hobbyist. At Dandy Classics we regularly import Mercedes SL's from the US, both as a restoration project and in a good roadworthy condition. Check out the current offers here.